ČO JE OSEMSMEROVKA

Osemsmerovka:

je logická hra, zábavná hádanka, alebo slovný hlavolam. Skladá sa z tela osemsmerovky (štvorec, kruh, trojuholník, atď…) a zo zoznamu slov. V tele osemsmerovky sú na prvý pohľad náhodne zoradené písmena vedľa seba a v riadkoch tak, že ju celú vyplnia. Slová zo zoznamu slov má lúštiteľ vyhľadať a vyškrtať.

Po vyškrtaní všetkých slov ostanú písmena, ktoré tvoria tajničku. Písmená tajničky je treba čítať zhora nadol a zľava doprava.

Slová OSEMsmerovky je možné škrtať ôsmimi smermi:

zľava doprava
sprava doľava
zhora nadol
zdola nahor
zhora nadol šikmo doprava
zhora nadol šikmo doľava
zdola nahor šikmo doprava
zdola nahor šikmo doľava

Obrazec:

Obrazcom osemsmerovký býva najčastejšie obdĺžnik. Používajú sa aj tzv. Figurálne obrazce, typicky ak majú nejakú súvislosť s tajničkou (obrazec v tvare fľaše, tajničkou je pointa vtipu o alkohole) alebo oblastí vyškrtávaných výrazov (obrazec v tvare hradu, vyškrtávajú sa názvy hradov, tajničkou je názov ďalšieho hradu).

Vyhľadávané výrazy:

Vyhľadávané výrazy bývajú najčastejšie uvedené abecedne zoradeným výpočtom vedľa obrazca alebo obrázkovou legendou, menej častá býva hádankarská alebo kvízová legenda, možné je uviesť aj len súhrnnú informáciu o vyhľadávaných výrazoch („päťpísmenkové podstatné mená“, „názvy slovenských hradov“ a pod.).

Tajnička:

Cieľom každej luštitelské úlohy je nájdenie tajničky. V osemsmerovkách ju najčastejšie tvoria nevyškrtané písmena v obrazci, pri tzv. Doplňovacích osemsmerovkách písmená v prázdnych vyznačených poliach v obrazci. V špecializovaných časopisoch možno nájsť aj zložitejšie umiestnenie tajničky („tajničku tvoria písmená, ktoré boli v obrazci zamenené za písmeno S“, „po vyškrtaní všetkých výrazov dosaďte na miesta počiatočných písmen výrazov po riadkoch túto sériu písmen (…), po stĺpcoch potom prečítate tajničku „apod.).

 

Tieto úlohy sú známe už dlhé roky. Patria medzi populárne najmä medzi deťmi a staršou generáciou. Poznáme dva druhy osemsmeroviek. Klasické so zoznamom slov, ktoré treba vyhľadávať v obrazci, alebo maľované, kde zoznam slov nahrádzajú obrázky ktorých pomenovanie treba v osemsmerovke vyhľadať. Osemsmerovka má však aj určité variácie a to v tom, že vyhľadávanie výrazov nie je v priamom smere, ale do štvorca, obdĺžnika, trojuholníka, alebo aj presne v určenom cik-cak smere.

https://www.cshak.cz/smernice-pro-tvorbu-vicesmerek