OBCHODNÉ PODMIENKY

I. DODÁVATEĽ

Dodávateľ a zároveň vydavateľ Krížovkársky – raj, s.r.o.
Tallerova 2/4 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

  • IČO51167701
  • DIČ2120615431
  • IČ DPHSK2120615431 podľa §4

II. ODBERATEĽ

Odberateľom (zákaznikom) môže byť fyzická či právnicka osoba so sídlom v EU.

III. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Dodávateľ dodáva predplatné časopisov podľa objednávky odberateľa.

IV. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Odberateľ môže objednávku urobiť prostredníctvom online formulára alebo elektronickou poštou.

V. CENY

Všetky ceny sú konečné.

VI. PLATEBNÉ PODMIENKY

  1. Prevodom na účet.

VII. DODACIE PODMIENKY

Po zaplatení čiastky je možné si časopis stiahnuť priamo z webu.

VIII. DODACIE LEHOTY

Sú okamžité po obdržaní platby.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odberateľ môže od zmluvy odstúpiť iba so súhlasom dodávateľa.

X. ZÁRUČNE PODMIENKY

Predajca poskytuje záruku na dodávku predplateného časopisu.

XI. REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť iba v prípade, keď pri rešpektovaní podmienok dodávateľ nezabezpečí stiahnutie zakúpených titulov. Odberateľ je povinný dodávateľovi poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vyriešenie reklamácie.

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ narába s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi SR, hlavne so Zákonom o ochrane osobných údajov. V internej databáze uchováva základne identifikačné údaje (meno osoby, IČ, DIČ, poštovnej a emailovej adresy), ktoré využíva v rámci administratívnej agendy spojenej s vybavovaním objednávok a ďalej k nájdeniu historických objednávok v prípadoch, kedy odberateľ po určité dobe požaduje kópiu pôvodne dodaných licenčných údajov. Dodávateľ v databázy nearchivuje žiadne citlivé osobné údaje.Odberateľ uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a uložením svojich osobných údajov v rozsahu definovaného týmito Obchodnými podmienkami. Odberateľ má právo si vyžiadať podrobné informácie o povahe a rozsahu uchovávaných osobných údajov, prípadne môže požiadať dodávateľa o ich odstránenie z databázy (dodávateľ takéto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovie).

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia od 1.1.2019. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky podľa potreby meniť a upresňovať – pre konkrétnu objednávku však obchodné podmienky platia vždy v tej podobe, v akej boli zverejnené na stránkach dodávateľa v okamžiku odoslania objednávky.